July 13, 2024

Devastating strikes hit overcrowded Rafah amidst Gaza truce negotiations